Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, 25/13, 85/15) daje svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama, na jednak način i pod jednakim uvjetima, pravo na pristup informacijama.

Informacija je svaki podatak koji je u vlasništvu tijela javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti.

Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenoga ili pisanoga zahtjeva. Pisani zahtjev sadržava: naziv i sjedište tijela javne vlasti kojemu se zahtjev podnosi, podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije, ime i prezime te adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva te tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji niti se obvezan pozvati na primjenu Zakona o pravu na pristup informacijama. Ne smatra se zahtjevom za pristup informacijama traženje uvida u cjelokupni spis predmeta, objašnjenja ili uputa povezanih s ostvarivanjem kojega prava ili ispunjavanje obveze, izrade analize ili tumačenja kojega propisa kao ni stvaranje nove informacije.

Na temelju će zahtjeva za pristup informaciji tijelo javne vlasti odlučiti najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja urednoga zahtjeva.

U slučaju nepotpunoga ili nerazumljivoga zahtjeva tijelo će javne vlasti bez odgode pozvati podnositelja zahtjeva da ga ispravi u roku od pet dana od dana zaprimanja poziva za ispravak. Ako podnositelj zahtjeva ne ispravi zahtjev na odgovarajući način, a na temelju dostavljenoga se ne može sa sigurnošću utvrditi o kojoj je traženoj informaciji riječ, tijelo javne vlasti odbacit će zahtjev rješenjem.

Ako korisnik smatra da informacija pružena na temelju zahtjeva nije točna ili potpuna, može zahtijevati njezin ispravak, odnosno dopunu u roku od 15 dana od dana dobivanja informacije. Tijelo javne vlasti obvezno je odlučiti o zahtjevu za dopunu, odnosno ispravak informacije u roku od 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva.

Kontakt:
Hrvatska izvještajno novinska agencija
Marulićev trg 16
10 000 Zagreb
telefon: 01 4808 725
telefaks: 01 4808 820
e-adresa: Damir.Hainski@hina.hr

Zakon o pravu na pristup informacijama
Odluka o određivanju službenika za informiranje
Obrazac zahtjeva za pristup informacijama
Obrazac zahtjeva za dopunu/ispravak informacije
Obrazac zahtjeva za ponovnu uporabu informacija
Zakon o Hini
Statut Hine
Zakon o medijima
Zakon o elektroničkim medijima
Dodijeljena bespovratna sredstva, sponzorstva, donacije i druge pomoći u 2020.
Dodijeljena bespovratna sredstva, sponzorstva, donacije i druge pomoći u 2021.